ผู้จัดทำ

ชื่อ : นายชินกร เพ็งอุ่น
ตำเเหน่ง : ครู
โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก อำเภอพระประเเดง จังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต1
วุฒิการศึกษา : วทบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา :
โรงเรียนหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
มัธยมศึกษาตอนต้น :
โรงเรียนหนอกจอกประชานุสรณ์ อำเภอบ้านไร่ จ้งหวัดอุทัยธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย :
โรงเรียนหนอกจอกประชานุสรณ์ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ปริญญาตรี :
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปริญญาตรี :ศศ.บ.การประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

ประวัติการประชุม สัมมนา อบรมและศึกษาดูงานที่สำคัญ
– อบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบ  วิชาชีพทางการศึกษา
– ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระดับผู้อำนวยการและบุคลากรครู ณ ประเทศมาเลเซีย
– อบรม ระบบ Data center 2011
– อบรมโครงการ ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media
– อบรมการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1
– อบรมหลักสูตร การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurem : e-GP) ระยะที่ 1
– โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาไทย สาขาวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
– ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง (30 ชั่วโมง)
– อบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน
– เข้าร่วมสัมมนาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่มีผลงานดีเด่น ปีงบประมาณ 2554
– อบรมครูวิทยาศาสตร์ระดับกลาง ด้วยระบบทางไกล (สสวท.) และสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)
– อบรมโครงการครูคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคาะห์และเเก้ไขปัญหา กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จัดโดย (สสวท.)
– เข้าร่วมงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ประจำปี 2554 (EDUCA 2011)
– อบรมด้านสิ่งเเวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2554 โดยสถาบันฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งเเวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งเเวดล้อม
– เข้าร่วมโครงการ “สร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม” กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– เข้าฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training หลักสูตร การบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ( UTQ)
– อบรมปฏิบัติการบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)
– อบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)
– อบรมโครงการขับเคลื่อนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนวัดสวนส้ม
– อบรมการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูระดับประถมศึกษา 2555
– อบรมเชิงปฏิบัติการสอนเด็กทำโครงงานได้อย่างไร ณ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
– อบรบโครงการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ “การใช้เกมในการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์” โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเเห่งชาติ (สวทช.)
– อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษ “Methods and activities for English Language Learning” โดย Go Global with English (กลุ่มวิทยากรเดิมจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเเห่งจุฬาฯ)

 

ผลงานดีเด่นด้านพัฒนาบล็อกเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2554


Advertisements
 1. สวัสดีค่ะครูบรีซซซซ.. ยินดีที่ได้รู้จัก Blog สวยมากค่ะ

 2. แวะมาเยี่ยมค่ะ
  บล็อกสวยมากค่ะ
  เนื้อหาเยอะดี
  อย่าลืมให้เด็กๆเข้ามาใช้ด้วยนะคะ

  • ขอบคุณครับ
   กำลังปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนให้มากกว่านี้
   คงจะเป็นประโยชน์กับนักเรียน

 3. ครูบรีสเก่งจริงๆ

 4. แวะมา น่ารักมาก มีสาระดี

 5. ดีเพื่อน..บรีชทำเองหรอ…

%d bloggers like this: