บทเรียนคอมพิวเตอร์


Advertisements
 1. ดญรุ่งราตรี ใสหยาด

  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1ทันสมัย ทันเหตุการณ์
  2ช้วยให้การเรียนการทำงาน
  3. เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม ช่วยในการค้นคว้าหาความรู้เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่

  4. ช่วยรับ – ส่งข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว

  5. ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น เกม ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง ร้องเพลง

 2. ด.ญวีรศา ทรัพย์สง่า

  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  2. ช่วยให้การเรียน การทำงาน ทันสมัยและไรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น ได้เรียนรู้จากสื่อที่ทันสมัยที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์
  ที่เรียกว่า โปรแกรม CAI

  3. เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม ช่วยในการค้นคว้าหาความรู้เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่

  4. ช่วยรับ – ส่งข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว

  5. ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น เกม ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง ร้องเพลง

 3. ด.ญ.ศิริพร ทับศรี

  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1.ทันสมัย/
  2. ช่วยให้การเรียน การทำงาน ทันสมัยและไรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น ได้เรียนรู้จากสื่อที่ทันสมัยที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์
  ที่เรียกว่า โปรแกรม CAI

  3. เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม ช่วยในการค้นคว้าหาความรู้เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่

  4. ช่วยรับ – ส่งข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว

  5. ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น เกม ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง ร้องเพลง

 4. ด ญ สุรัตนา ปิงเมือง

  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

  เราได้ประโยชน์อะไรจากการเรียนคอมพิวเตอร์

  1. ทันสมัย / ทันเหตุการณ์ / ทันข้อมูลข่าวสาร / ทันโลก ช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก

  2. ช่วยให้การเรียน การทำงาน ทันสมัยและไรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น ได้เรียนรู้จากสื่อที่ทันสมัยที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์
  ที่เรียกว่า โปรแกรม CAI

  3. เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม ช่วยในการค้นคว้าหาความรู้เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่

  4. ช่วยรับ – ส่งข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว

  5. ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น เกม ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง ร้องเพลง

 5. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1.ทันสมัย ทันเหตุการ
  2.ช่วยให้การทํางาน
  3. เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม ช่วยในการค้นคว้าหาความรู้เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่
  4. ช่วยรับ – ส่งข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
  5. ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น เกม ดูภาพ

  ยนตร์ ฟังเพลง ร้องเพลงะ

 6. 1.ใช้ค้นหาข้อมูล 2.ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 3.ไวกว่าค้นหาทั่วไป
  4.เล่นเกมส์ได้ 5.ทำให้เกิดการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างสร้างสรรค์

 7. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1.ทันสมัย ทันเหตุการ
  2.ช่วยให้การทํางาน
  3. เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม ช่วยในการค้นคว้าหาความรู้เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่
  4. ช่วยรับ – ส่งข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
  5. ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น เกม ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง ร้องเพลง

 8. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1. ทันสมัย / ทันเหตุการณ์ / ทันข้อมูลข่าวสาร / ทันโลก ช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก
  2. ช่วยให้การเรียน การทำงาน ทันสมัยและไรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น ได้เรียนรู้จากสื่อที่ทันสมัยที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์
  ที่เรียกว่า โปรแกรม CAI
  3. เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม ช่วยในการค้นคว้าหาความรู้เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่
  4. ช่วยรับ ส่งข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว

 9. ด.ญสุนิษา รักษาพัน

  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1.ทันสมัย/
  2. ช่วยให้การเรียน การทำงาน ทันสมัยและไรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น ได้เรียนรู้จากสื่อที่ทันสมัยที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์
  ที่เรียกว่า โปรแกรม CAI

  3. เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม ช่วยในการค้นคว้าหาความรู้เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่

  4. ช่วยรับ – ส่งข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว

  5. ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น เกม ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง ร้องเพลง

 10. นครินทร์ หมีงาม

  1. ทันสมัย / ทันเหตุการณ์ / ทันข้อมูลข่าวสาร / ทันโลก ช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก 2. ช่วยให้การเรียน การทำงาน ทันสมัยและไรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น ได้เรียนรู้จากสื่อที่ทันสมัยที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์
  ที่เรียกว่า โปรแกรม CAI 3. เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม ช่วยในการค้นคว้าหาความรู้เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่4. ช่วยรับ – ส่งข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว5. ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น เกม ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง ร้องเพลง

 11. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1. ทันสมัย / ทันเหตุการณ์ / ทันข้อมูลข่าวสาร / ทันโลก ช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก
  2. ช่วยให้การเรียน การทำงาน ทันสมัยและไรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น ได้เรียนรู้จากสื่อที่ทันสมัยที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์
  ที่เรียกว่า โปรแกรม CAI
  3. เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม ช่วยในการค้นคว้าหาความรู้เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่
  4. ช่วยรับ ส่งข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
  5. ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น เกม ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง ร้องเพลง

 12. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1.ทันสมัย ทันเหตุการ
  2.ช่วยให้การทํางาน
  3. เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม ช่วยในการค้นคว้าหาความรู้เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่
  4. ช่วยรับ – ส่งข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
  5. ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น เกม ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง ร้องเพลง

 13. ด.ญพรนิภา ทัพด้วง

  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1. ทำการบ้านได้
  2. ช่วยรับ-ส่งข่าวสาร
  3. ฟังเพลงได้ เล่นเกม
  4. เป็นแหล่งเรียนรุ้

 14. บัณฑิต พึ่งบุญ ณ อยุธยา

  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  3. เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม ช่วยในการค้นคว้าหาความรู้เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่

  4. ช่วยรับ – ส่งข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว

  5. ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น เกม ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง ร้องเพลง

  6. ช่วยสร้างงานศิลปะ ออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์ สวยงาม

 15. 1. ใช้ค้นหามูล 2.ใช้สือการเรียนรู้ 3.ไว้กว่าค้นหาทั่วไป

  4.เอาไว้เรียนรู้ด้านอื่น 6. ฟังเพลงได้

  5.เอาไว้ค้นหาความรู้

 16. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  ที่เรียกว่า โปรแกรม CAI
  3. เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม ช่วยในการค้นคว้าหาความรู้เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่
  4. ช่วยรับ ส่งข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
  5. ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น เกม ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง ร้องเพลง

 17. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1. ใช้ค้นหามูล 2.ใช้สือการเรียนรู้ 3.ไว้กว่าค้นหาทั่วไป

  4.เอาไว้เรียนรู้ด้านอื่น 6. ฟังเพลงได้

  5.เอาไว้ค้นหาความรู้

 18. รุ่งทิวา ใสหยาด

  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1.ทันสมัย ทันเหตุการ
  2.ช่วยให้การทํางาน
  3. เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม ช่วยในการค้นคว้าหาความรู้เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่

 19. ด.ญ. สุภาณี ติดใจ

  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1. ทันสมัย ทันเหตุการ
  2 .ช่วยให้การทํางาน
  3.เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม ช่วยในการค้นคว้าหาความรู้เป็นห้อง สมุดขนาดใหญ่
  4.ช่วยรับ – ส่งข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
  5.ช่วยผ่อนคลายความ

 20. ด.ญ ธัญชนก ไชโย

  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  ที่เรียกว่า โปรแกรม CAI
  3. เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม ช่วยในการค้นคว้าหาความรู้เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่
  4. ช่วยรับ ส่งข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
  5. ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น เกม ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง ร้องเพลง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: